Impact of KVK

S.N. Name of Tehshil Block No. of Gram Shabha
1 Akberpur Akberpur
Maitha
Sharwankhera
8
25
7
2 Derapur Derapur
Jhinjhak
5
11
3 Rashoolabad Rashoolabad 13
4 Bhognipur Amraudha
Malasha
6
3
5 Sikandra Sandalpur
Rajpur
8
5
Total 5 10 91